فارس : آن طور که در این طرح آمده، قرار است "شورای گفتگوی" بخش خصوصی با دولت، قسمتی از کار را بر عهده بگیرد تا فرایند ایجاد ارتباط این بخش با دولت، با ضمانت های اجرائی بیشتری، تکامل یابد.
در این شورا اتاق تعاون نیز عضو است و احتمالا از این پس تعاونیها، نقش بیشتری در اقتصاد کشور ایفا خواهند کرد. همزمان با این بحث، معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بازنگری اساسنامه تعاونی ها خبر داده و گفته است: «به دلیل اینکه بخش اعظمی از تعاونیهای مسئله دار و مشکلدار کشور، تعاونی های مسکن هستند و به دلیل تاثیر آن در جامعه، این موضوع از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. تعاونی های مسکن در سرنوشت خانواده ها تاثیر دارند؛ بنابراین حتی وجود یک تعاونی مسئله دار هم زیاد است و به چشم می آید.»
طرح این دو موضوع هم زمان با هم این نوید را می دهد، که بخش تعاون به عنوان ظرفیتی اقتصادی که تا کنون به خوبی از آن استفاده نشده است، به طور واقعی وارد گردونه اقتصاد شود و در این بخش به بازی گرفته شود.
در زمانی نه چندان دور وقتی هنوز وزارت تعاون در وزارتین کار و رفاه ادغام نشده بود، این وزارتخانه به رتق و فتق امور تعاونی ها می پرداخت.
به ویژه از زمانی که تعاونی های مسکن مهر آغاز به کار کردند به این دلیل که این بخش تبدیل به حوزه ای عمومی شد و در زمان اندکی، ۷ هزار تعاونی برای ساماندهی ثبت نام کنندگان در مسکن مهر، تاسیس شد، به ناگاه این بخش بیش از قبل فعال شد.
در آن مقطع شاید ناآگاهی از جایگاه تعاونی ها و بی توجهی به ایجاد زیرساخت ها برای ادامه کار انبوه تعاونی های مسکن مهر، انتقاداتی را به وجود آورد. همان زمان مشاور وزیر تعاون و مدیر پروژه تعاونی های مسکن مهر در رادیو گفتگو حاضر شد و خطاب به مردم گفت: همانطور که اطلاع دارید متولی مسکن وزارت مسکن[وقت] است و وزارت
تعاون به عنوان یک بازو در کنار وزارت مسکن قرار دارد.
وی همچنین در جای دیگر نیزگفت: ما[وزارت تعاون] به عنوان مدیریت تقاضا انجام وظیفه می کنیم و از تمام پتانسیل ها استفاده خواهیم کرد. در همان زمان نیز به این موضوع پی برده بود که شیوه اجرا در مسکن مهر باید به صورت انبوه سازی باشد.
وی در گفتگو با رسانه ها بر این نکته تاکید کرد و اعلام نمود: با توجه به نیاز ساخت و تولید زیاد به امر مسکن باید صنعتی سازی کنیم که در این باره با انبوه سازان تعاملات خوبی در این زمینه انجام داده ایم.
با این وجود نبود زیرساخت ها و ناهماهنگی های موجود در درون سیستم فربه دولت و موازی کاری های پیش آمده گاهی عرصه را بر تعاونگران تنگ کرده بود و از اجرای به موقع طرح های موجود، جلوگیری کرد.
بررسی گفته های مشاور وزیر تعاون[وقت] در این مقطع که بازنگری اساسنامه تعاونی های مسکن مهر اعلام شده و به نظر می رسد قرار است فصل جدید از فعالیت تعاونی های مسکن مهر آغاز شود، بسیار ره گشاست.
مشاور وزیر تعاون پس از گذشت مدتی از فعالیت تعاونی های مسکن مهر و پس از اینکه ناهماهنگی هائی در این حوزه به وجود آمد گفت: ما راهکارهای بسیاری داشتیم اما در آن برهه زمانی انجام نشد. یکی از بحثهایی که داشتیم عدم کنترل بانک ها در اختصاص منابع و خرید و فروش در مسکن بود که وارد طرح مسکن مهر شد و از طرفی بخشی از نقدینگی هم به خوبی هدایت نشده بود این خود بحثی بود که می خواستیم بحثمسکن را به تعادل بکشانیم.
از گفته های این مقام مسوول برمی آید وی در آن مقطع تمام تلاشش این بوده تا بتواند ناهماهنگی های موجود در سیستم ناکارآمد دولتی را برطرف نماید.
معضلی که به نظر می رسد تا نتوانیم برای آن فکری کنیم، در بخش تعاون کاری از پیش نخواهیم برد!
اکنون در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازنگری اساسنامه تعاونی های مسکن مهر در حال انجام است و این پیشنهاد برای دست اندرکاران وجود دارد که باید به گذشته نگاه بیندازند تا چراغ راه آیند باشد.