رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه چک پولهای بانک مرکزی فعلا در بازار مبادله می شوند و هنوز هیچ چک پول ۵۰ هزار تومانی نیز از بازار جمع آوری نشده است، تصریح کرد: در حال حاضر باید اسکناسهای ۱۰ هزار تومانی به میزان کافی منتشر شود تا در مرحله بعد بتوانیم در مورد جمع آوری چک پولهای ۵۰ هزار تومانی تصمیم گیری کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد که بانک مرکزی فعلا تصمیمی برای افزایش وام ازدواج ندارد و رقم وام ازدواج فعلا همان ۴ میلیون تومان است.