به نوشته روزنامه خراسان،گفته مي شود برخي نهادهاي اقتصادي زيرمجموعه دو وزارتخانه مهم کشوري، از جمله خريداران سهام بانک آريا بوده و ميلياردها تومان براي خريد اين سهام، پرداخت کرده اند اما در حال حاضر به علت حساسيت هاي پرونده، اين موضوع را کتمان کرده اند.