به گزارش مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه ای به کلیه بانک های دولتی ، غیردولتی، پست بانک و موسسه اعتباری توسعه اعلام کرد: اطلاعات واصله حاکی از آن است که برخی از بانکها، فارغ از خط مشی و سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی این بانک، اقدام به انجام عملیاتی به شرح زیر می نمایند:
- افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری برخوردار از سود شناور و سود در سررسید
- پذیرش سپرده با نرخ سود بالاتر از نرخ های ابلاغی
- تمدید سپرده های مفتوحه در سالهای گذشته با نرخهای زمان انعقاد قرارداد سپرده گذاری پیشین
- تضمین عدم کسر جریمه در صورت انسداد سپرده قبل از سررسید
- پرداخت سود در ابتدای دوره به عنوان سود پیش پرداخت
- بخشودگی کارمزد و ایجاد حساب پشتیبان

بانک مرکزی تاکید کرد: بکارگیری روش های مذکور علاوه بر مغایرت با سیاستها و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی و ایجاد آثار سوء در بازار پولی و مالی کشور، زمینه پیدایش فرصتهای نابرابر و بروز رقابت ناسالم در عرصه فعالیتهای بانکی را فراهم میسازد. لذا مقتضی است نسبت به متوقف نمودن فعالیتهای فوق الذکر، در اسرع وقت اقدام نمایند. بدیهی است درصورت استفاده از روشهای صدرالذکر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور اعمال اقدامات انضباطی،ضمن اخطار کتبی به مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره، رونوشتی از آن را در جراید به منظور تنویر افکار عمومی منعکس خواهد نمود.