در پي برگزاري مجامع شرکتها و ارائه صورت هاي مالي شرکتها به سهامداران اخباري مبني بر زيان دهي و ورشکستگي قريب الوقوع سه شرکت بيمه اي شنيده مي شود.
جواد فرشباف ماهریان، رئیس کل بیمه مرکزی طی گفتگویی اعلام کرد: چنین گزارشی از هیچ یک از مجامعی که برگزار شده به ما نرسیده است.
وی انتشار این گونه اخبار را شایعه سازی و کذب عنوان کرد و گفت: تا کنون براساس گزارشاتی که سازمان حسابرسی و شرکت های معتمد آن ارزیابی کرده اند، چنین خبری به دست ما نرسیده است.