به گزارش ايسنا، سيد شمسالدين حسيني به همراه مديرعامل بانك ملي ايران و رييس كل گمرك در اين بازديد از باجههاي ارزي بانكهاي ملي و ملت مستقر در فرودگاه امام خميني (ره) بازديد كرد و از نزديك در جريان چگونگي توزيع ارز مسافري به شيوه جديد ابلاغي بانك مركزي قرار گرفت.

براساس ابلاغيه جديد بانك مركزي، ارز مسافري فقط با حواله بانكهاي سطح شهر يا به صورت نقدي فقط در فرودگاه و پس از عبور مسافران از گيت و دريافت كارت پرواز ارائه ميشود.