به گزارش افکارنیوز،

​سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای برای اصناف  در ارتباط با نحوه محاسبه جرایم درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی و با هزینه‌های غیرواقعی اعلام کرد: با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص حکم قسمت اخیر ماده 192 اصلاحی مصوب 1394/4/31 قانون مالیات‌های مستقیم راجع به جریمه درآمدی کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی و با هزینه‌های غیرواقعی بدینوسیله اعلام می‌دارد:

جریمه غیر قابل بخشودگی موضوع این ماده درخصوص درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه های تسلیمی و هزینه‌های غیرواقعی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل، 30 درصد مالیات متعلق به موارد مذکور و در خصوص درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی سایر مودیان، معادل 10 درصد مالیات متعلق به درآمدهای فوق می‌باشد.