به گزارش افکارنیوز،

بررسی‌ها حاکی از آن است که شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل تابستان سال ١٣٩٧ به رقم ۱۳۶.۲۶ رسید که نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل با رقم ۱۳۱.۶۶، با رشد ۳.۵ درصدی روبرو بوده است.

در این میان درصد تغییرات میانگین شاخص کل بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه)، کاهش ۳.۶۵ درصدی داشته که نسبت به فصل بهار سال ١٣٩٧ (٤.٦٤- درصد)، افزایش داشته است.

لازم به ذکر است که شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در ساعات اوج بار در فصل تابستان سال ١٣٩٧ به عدد ١٢٩,٩٦ رسیده که نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (۱۲۷.۸۹)، ۱.۶۲ درصد افزایش داشته است.

همچنین درصد تغییرات میانگین شاخص کل بخش برق در ساعات اوج بار در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٠.٢٣ کاهش داشته که نسبت به فصل بهار سال ١٣٩٧ (٠.٣٩- درصد)، افزایش داشته است.

در این میان شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در ساعات میان‌بار در فصل تابستان سال ١٣٩٧ به عدد ۱۳۲.۵۱ رسید که نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل با رقم ۱۳۰.۵۳، با افزایش ۱.۵۲ درصدی روبرو بوده است.

درصد تغییرات میانگین شاخص کل بخش برق در ساعات میان بار در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه)، ۳.۶۵ کاهش داشته که نسبت به فصل بهار سال ١٣٩٧ با رقم ٣.٧٣- درصد)، افزایش اندکی داشته است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در ساعات کم‌بار در فصل تابستان سال ١٣٩٧ به عدد ۱۵۱.۲۶ رسید که نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل با رقم ۱۳۷.۹۰، با رشد ۹.۶۹ درصدی روبرو بوده است.

گفتنی است درصد تغییرات میانگین شاخص کل بخش برق در ساعات کم بار در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۶.۲۹ درصد کاهش داشته که نسبت فصل بهار سال ١٣٩٧ با رقم ٩.٨٣- درصد، رشد داشته است.