به گزارش افکارنیوز،

 کار و رفاه اجتماعی 1396 گزارشی از متوسط هزینه و درآمد خالص یک خانوار در دهک های مختلف درآمد منتشر شد. همچنین متوسط هزینه و درآمد خالص یک خانوار بر اساس تعداد افراد شاغل وخانوار آنها در سال 95 مطرح می شود.

درآمد خالص خانوار شهری در سال 95برای دهک اول 75242هزار ریال و برای دهک دهم 864974هزار ریال و همچنین درآمد خالص برای خانوار روستایی در دهک اول 31340هزار ریال و برای دهک  دهم حدود 473396هزار ریال است.

 بررسی این میزان درآمد در یک سال نشان دهنده این است که حقوق هر ماه برای دهک اول در یک خانوار شهری حدود 62 هزار تومان است و حقوق هر ماه یک خانوار شهری در ماه حدود 720هزار تومان است.