به گزارش فارس، محمد قبله اظهار داشت: امروز قیمت شکر درب کارخانه ۱۱۷۵ تومان درهر کیلوگرم تصویب شد.

وی در خصوص قیمت خردهفروشی شکر اظهار داشت: با توجه به اینکه ضریب فاصله تأثیرگذار در قیمت خردهفروشی است در خصوص خردهفروشی شکر در هفته آینده تصمیمگیری میشود.