به گزارش افکارنیوز،
مرکز آمار ایران اعلام کرد، جداول حساب های ملی سلامت ١٣٩٥ بر روی درگاه ملی آمار قرار گرفت، با طرح تحول سلامت روند کاهش سهم پرداخت از جیب خانوار ادامه پیدا کرده و به رقم ٣٥,٦٦ رسیده است.

این جداول از سال ١٣٨٠ تا ١٣٩٥ یعنی برای  ١٦ سال متوالی بر روی درگاه ملی آمار در مسیر داده‌ها و اطلاعات آماری، حساب‌های ملی، حساب‌های اقماری، جداول آماری، سری های زمانی قرار دارد. این جداول کل مخارج انجام شده برای سلامت انسانها در کشور را نشان می‌دهد و بر اساس دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی تهیه شده است.

این جداول نشان می‌دهد که سهم پرداخت از جیب خانوار از ٥٦,٩٧ درصد در سال ١٣٨٠ پس از فراز و نشیب‌های بسیار در سال ١٣٩٥ به ٣٥.٦٦ درصد می‌رسد، یعنی طی ١٦ سال معادل ٢١.٣١ درصد کاهش یافته است، در مقابل، ١٨.٥٤ درصد سهم پرداختهای دیگران یعنی دولت و شرکتها و ٢.٧٨ درصد سهم پرداختهای غیر مستقیم خانوار افزایش یافته است.