خراسان: شنيده شده استاندار يکي از استان هاي جنوبي کشور پس از گزارشي از فعاليت محدود تعاوني هاي ساخت مسکن مهر در برخي شهرهاي اين استان، دستور بررسي اين موضوع را داده که بر اين اساس، مشخص شده علت اين موضوع همکاري نکردن شهرداري و شوراي شهر اين مناطق بوده است. استاندار نيز براي حل اين موضوع، دستور داده است بيش از ۳۰ هکتار از اراضي خارج از مناطق مسکوني، به محدوده شهر افزوده شود و مسکن مهر در اين مناطق ساخته شود.