افکار نیوز - فکر کن! اصحاب کهف اینقدر از تغییر قیمتها شوکه نشدن که ما هر روز میشیم. این قیمتها فقط مال هفت سال پیشه نه هفتاد سال پیش: