به گزارش افکارنیوز،
فهرست معاملات و حقوق پرداختی کارکنان در سالهای گذشته  باید در اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی ثبت می‌شد.

این اطلاعات بنا به گفته مسئولان سازمان مالیاتی نیاز به ارائه در اظهارنامه مالیاتی نیست. نکته دیگر آنکه معاملات و خرید و فروش‌های انجام شده را با کندی و موانعی روبرو می‌کرد و باید از مشتری اطلاعات مورد نیاز معامله اخذ می‌شد.

در حال حاضر مناطق آزاد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد را اصلاح و به سازمان‌های مناطق آزاد ابلاغ کرد.

در بخشنامه‌ای با امضای ناصر خُرمالی مدیر توسعه صادرات،‌ امور گمرکی و ارزش افزوده دبیرخانه مناطق آزاد آمده است:‌ نظر به پیگیری‌های به عمل آ‌مده توسط این دبیرخانه در مورد اصلاح متن دستورالعمل ابلاغی شماره 64639 مورخ 1396/4/11 با عنوان "دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی" حسب نامه شماره 13219/ 200/ ص مورخ 97/9/19 سازمان مالیاتی کشور، مراتب جهت استحضار و ابلاغ به فعالان اقتصادی سازمان‌های مناطق ارسال می‌گردد. 

بند خ ماده 1: دستورالعمل مورد اشاره به شکل زیر اصلاح گردیده است: 

عبارت فهرست معاملات و حقوق پرداختی به کارکنان از دستورالعمل یاد شده حذف می‌گردد. 

خاطرنشان می‌سازد این دبیرخانه درصدد اصلاحات بیشتری در متن دستورالعمل یاد شده می‌باشد که نتایج اقدامات متعاقبات ارسال خواهد شد. 

یک کارشناس مالیاتی در رابطه با حذف فهرست حقوق کارکنان از اظهارنامه مالیاتی عنوان کرد: طبق بند ت ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است.

وی افزود: این مناطق از معافیت مالیاتی برخوردار هستند، کما اینکه ارائه لیست حقوق پرداختی کارکنان به منزله اظهارنامه مالیاتی نیست. بنابراین ضرورتی ندارد که در این بخش درج شود.