به گزارش افکارنیوز،

در جوامع  پیشرفته کارفرینان محترمترین و ارزشمندترین افراد ان جامع هستند زیرا انان هستند که شغل ایجاد میکنند و مالیات میدهند و به تبع ان باعث رشد و توسعه اقتصادی میگردند  در طول یک هفته هر ماه نوامبر، هفته جهانی کار افرینی  مردم را در همه جا با فعالیت های محلی، ملی و جهانی اشنا  می کند تا به آنها کمک کند تا گام بعدی در مسیر کارآفرینی خود را بگیرند. این فعالیت ها، از رقابت ها و رویدادهای بزرگ و رویدادهای بزرگ تا شبکه های صلح آمیز، شرکت کنندگان را به همکاران بالقوه، مربیان و حتی سرمایه گذاران متصل می کنند  آنها را به امکانات جدید و فرصت های هیجان انگیز معرفی می کند.

در تعریف کارافرینی حتما میباست به این نکته مهم توجه داشت که این مقوله کاملا با اشتغال متفاوت است و انجایی ما نام از کارافرینی نام میبریم که با  نواوری صورت گیرد 

ظرفیت و تمایل به توسعه، سازماندهی و مدیریت سرمایه گذاری تجاری همراه با هر یک از خطرات آن به منظور سود و ارزش افرینی  واضح ترین مثال کارآفرینی شروع کسب و کار جدید است.

در اقتصاد، کارآفرینی همراه با زمین، کار، منابع طبیعی و سرمایه می تواند سود ایجاد کند. روحیه کارآفرینی با نوآوری و ریسک پذیری مشخص می شود و بخش مهمی از توانایی یک ملت در موفقیت در بازار جهانی همیشه در حال تغییر و به طور فزاینده رقابتی است

اما زیست بوم کارافرینی در ایران اخیرا دستخوش تغییر شده  یعنی بدین صورت که باعث بوجود امدن فرصتهای بسیاری برای ظهور کسب و کارهای نو یا همان استارت اپ ها  گردیده است اگرچه برخی معتقدند این موج حبابی بیش نیست و هیچگاه نمیتواند جایگزین سیستم های اقتصادی غول پیکرو ریشه دار  گردد اما به هر حال امروزه روز توانسته سهم قابل توجه ای از اقتصاد ایران را از ان خود کند به گفته مکنزی McKinsey Global Institute) ) تا سال 2025، در مجموع 800 هزار شغل در انگلیس از بین می‌رود در حالیکه 3.5 میلیون شغل جدید جایگزین آنها می‌شود. که به اهمیت موضوع این نوع کسب و کار ها اشاره دارد

در نگاه جهانی به نحوه برخورد دولتها با  این کسب و کارها میتوان گفت که انها فقط یک نقش بازی میکنند و ان فقط تسهیلگری است و نه اینکه با ایجاد موانع مانع رشد انها گردند در کشور ما دولت با دادن وام جوانان این عرصه را مقروض کرده و باعث پیش امدن مشکلی بر دیگر مشکلات انان گرددیده است تسهیلگری به معنای واقعی فراهم نمودن بستر رشد کارافرینانه یعنی سیاستهای تشویقی که باعث ورود دیگر کار افرینان به این عرصه گردد

کارافرینان ایرانی در حالی این هفته را پشت سر گزاشتند که حال خوشی را در ماه های اخیر تجربه نکردهاند حال بدی که محصول تحریمات خصمانه امریکا از یک طرف و دیگرو مهمتر  بی تدبیری داخلی از باعث تشدید این اوضاع مناسب بر انها گردیده است  بواقع انان سربازان خط مقدم این جنگ اقتصادی هستند انان درجنگ اسیب های بسیاری دیده ولی همچنان ایستاده و مقاومت میکنند واز دولت هیچ درخواست و پشتیبانی نمیخواهند مگر اینکه فضا وبستررا بر انان تنگ نکنند.

سعید اشتیاقی دانشجوی دکتری کار آفرینی