به گزارش افکارنیوز،

 جزییات لایحه بودجه نشان میدهد، برای سال آینده صادرات 1تا 1.5 میلیون بشکه در روز به ازای هر بشکه 54 دلار برای کشور در نظر گرفته شده است. به این ترتیب با کاهش حداقل 1 میلیون بشکه ای صادرات نفت در مقایسه با بودجه سال قبل، به طور کلی درامدهای نفتی کشور در بودجه با کاهش مواجه میشود.

یکی از ایده هایی که کارشناسان برای جبران کاهش درامدهای دولت در نظر گرفته اند موضوع کاهش سهم صندوق توسعه ملی بود که به نظر میرسد در حال حاضر دولت تاکیدی بر اجرای مستقیم آن ندارد.

بر این اساس سال آینده سهم 34 درصدی صندوق توسعه ملی از درامدهای ارزی حاصل از صادرات نفت رعایت میشود. سال گذشته سهم صندوق توسعه ملی از درامدهای نفتی حدود 32 درصد بوده است. بر اساس قانون برنامه ششم توسعه سالیانه 2 درصد به سهم صندوق از درامدهای ارزی حاصل از صادرات نفت افزوده میشود.

به عقیده کارشناسان دولت به دنبال اجرای طرحی است که در صورت کاهش درآمدهای نفتی از مقدار پیش بینی شده در بودجه، به صورت یک دوازدهم از سهم درامد ارزی حاصل از صادرات نفت صندوق توسعه کاسته شود. این موضوع نیاز به هماهنگی با سایر دستگاهها دارد.