به گزارش افکار نیوز،اصغر مهرآبادی در گفتگو با مهر با اشاره به کاهش هزینه خانه دار شدن در طرح مسکن مهر، اظهار داشت: آمار و ارقام مربوط به سهم هریک از عوامل موثر در تولید مسکن شامل هزینه مصالح ساختمانی، هزینه نیروی انسانی و هزینه تامین زمین نشان می دهد که بین ۳۵ تا ۵۵ درصد هزینه تولید مسکن مربوط به تامین زمین است.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: این نسبت در شهرهای بزرگ و متوسط به ۵۵ درصد هم می رسد، بنابراین حذف قیمت زمین از طریق واگذاری به روش اجاره بلندمدت توانسته است هزینه تامین زمین و درنتیجه قیمت تمام شده آن را برای متقاضیان حداقل ۳۵ درصد کاهش دهد.

وی با اشاره به راهکارهای دولت برای حمایت از تولید و عرضه مسکن، اظهار داشت: یکی از راهکارهایی که در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آئین نامه اجرایی آن پیش بینی شده تکلیف کلیه وزارتخانه، موسسات و دستگاههای دولتی و همچنین شرکت متعلق به دولت مبنی بر واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود به وزارت راه و شهرسازی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در این راستا تاکنون بیش از ۳۵ هزار هکتار زمین اختصاص داده شده که اسناد مالکیت ۳۰ هزار هکتار آن به نام این سازمان گرفته شده است و اسناد زمینهای دیگر هم در آینده دریافت می شود.

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به کمبود زمین دربرخی از مناطق کشور، بیان کرد: با بهره گیری از طرح خود مالکین در سراسر کشور به ویژه در استانهای شمالی، خراسان رضوی و اصفهان علاوه بر تامین زمین اقدامات خوبی در تامین مسکن اقشار کم درآمد انجام میشود.