به گزارش مهر، حسین دشتی با بیان این که تمامی تمهیدات لازم برای ارائه خدمات مطلوب ارزی به متقاضیان سفرهای خارجی اندیشیده شده است خاطرنشان کرد: هموطنان عازم سفرهای خارجی از طریق فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) میتوانند در تمامی شهرستانها با مراجعه به شعب منتخب ارزی بانک ملی ایران در نزدیکی محل سکونت خود نسبت به تهیه حواله ارز مسافری اقدام و هنگام خروج از کشور وجه حواله ارزی مذکور را به صورت نقدی از باجههای این بانک مستقر در فرودگاه مذکور دریافت کنند.

به گفته وی با برنامهریزیهای صورت گرفته در بانک ملی ایران مسافران سفرهای خارجی که قبلاً نسبت به تهیه حواله ارز مسافری اقدام کردهاند در کوتاهترین زمان ارز خود را هنگام خروج از کشور از باجههای ارزی این بانک دریافت خواهند کرد و به این ترتیب دغدغه مسافران در رابطه با تامین ارز مسافری هنگام عزیمت به سفرهای خارجی برطرف خواهد شد.