به گزارش افکارنیوز،

 سید ابوالفضل موسوی بیوکی طرح‌های موجود در منطقه نشان می‌دهد که یک ساختار پایدار روستایی ساخته شده و این بسیار خوب است.

موسوی تاکید کرد که اگر تاسیس زیربنایی نیز کامل شود می‌توان گفت: در این منطقه بسیار خوب کار شده است.

موسوی در پاسخ به سوال خبرنگاران درخصوص قابلیت تسری این طرح به سایر نقاط کشور گفت: بنیاد مستضعفان پشتوانه کاملی از لحاظ تامین منابع مالی دارد و هلدینگ‌های مختلف بنیاد مستضعفان در این منطقه چرخه کاملی را ایجاد کرده اند که موجب اعتماد متقابل بنیاد مستضعفان و مردم شده است. این اعتماد اگر در هر نقطه‌ای برقرار شود منطقه توسعه پیدا می‌کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به مدل کار بنیاد مستضعفان در قلعه گنج گفت: در سال آینده بودجه عمرانی چندان نیست و اگر تمام پیمانکاران با استفاده از این الگو به شکل هماهنگ عمل کنند می‌توانند آورده خوبی برای توسعه کشور داشته باشند. استفاده از سرمایه بخش خصوصی و تبدیل آن به پروژه و کار با تنها رکن موجود یعنی اعتماد متقابل مردم و بخش خصوصی راه حل مشکلات پیش روست. بنیاد مستضعفان قابلیت توسعه این مدل به هشت منطقه دیگر و حتی بیشتر را داراست.