اكونوميست در گزارش ماه ژوئن ۲۰۱۰ خود پيشبيني كرد كه هزينههاي دولت از ۲۵.۸ درصد در سال گذشته به ۲۴.۳ درصد توليد ناخالص داخلي در سال جاري كاهش مييابد، حال آنكه درآمدهاي دولت در اين سال نيز معادل ۲۶.۵ درصد توليد ناخالص داخلي خواهد بود. درآمدهاي دولت در سال گذشته معادل ۲۶ درصد توليد ناخالص داخلي بود.
به اعتقاد اکونومیست، هزینه‌های دولت طی سال‌های آتی نیز روند نزولی در پیش خواهد گرفت به طوری که برای سال ۹۰ هزینه ۲۲.۵ درصدی و برای سال ۹۱ هزینه ۲۰.۳ درصدی از تولید ناخالص داخلی برای دولت پیش‌بینی شده است که با تداوم روند نزولی این شاخص در سال‌های ۹۲ و ۹۳ به ترتیب به ۱۷.۸ و ۱۵.۹ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود.
در همین حال پیش‌بینی شده است که درآمدهای دولت در سال آتی با کاهش مواجه بوده و به ۲۴.۲ درصد تولید ناخالص داخلی برسد و از سال پس از آن نیز روند نزولی داشته باشد.
برای درآمدهای دولت در سال ۱۳۹۱ رقم ۲۲.۲ درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی و عنوان شده است که این شاخص در سال ۱۳۹۲ معادل ۱۹.۶ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود.
سال ۱۳۹۳ سالی است که درآمدهای دولت به ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد یافت.