روزنامه شرق: جنون قيمتي در بازار گوشت بالاخره پاي دامهاي پاكستاني را به ايران باز كرد و سازمان دامپزشكي كشور مجوز واردات دام زنده از همسايه شرقي را صادر كرد. همسايهاي كه به گفته كارشناسان و فعالان اين حوزه رتبه نخست آلودگي دامي در منطقه را دارد. واردات گوشت يكي از راهكارهاي تنظيم بازار و جلوگيري از افزايش قيمتها در بازار است. راهكاري كه در بين برنامههاي تنظيم بازار همواره از اولويت برخوردار بوده و سفره ايرانيان را به گوشتهاي گرم و يخ زده برزيلي، استراليايي، ارمنستاني، بلغارستاني و... آشنا كرده است. بر اساس اين گزارش رييس سازمان دامپزشكي كشور از آزاد شدن واردات دام زنده از كشور پاكستان خبر داد و گفت: طي ۹ ماهه سال، ۱۳۲ هزار و ۵۰۰ رأس گوسفند زنده از كشور ارمنستان وارد كشور شده است. محسن دستور در گفتوگو با ايسنا، اظهار كرد: مرزهاي سيستان و بلوچستان براي واردات دام زنده بازگشايي شده است و اكنون دام زنده از كشور پاكستان وارد ايران ميشود. به باور كارشناسان فشار ناشي از عرضه گوشت گرانقیمت در تهران مهمترين عامل بازگشايي مرزهاي كشور به روي دامهاي پاكستاني است. گويي مسوولان فراموش كردهاند كه افغانستان و پاكستان كانون تب كنگو در منطقه هستند و بر اساس آمارهاي موجود واردات غيررسمي دام از اين كشورها منجر به شيوع اين بيماري و مرگ و مير در استانهاي شرقي كشور شده است. دستور در ادامه گفتوگوي خود يكي از چالشهاي دامپزشكي را قاچاق دام ذكر و تصريح كرد: كرمان از جمله استانهاي درگير با اين مساله است اما خوشبختانه مسوولان استاني در مقابله با اين چالش خوب فعاليت كردند. اظهارات رييس سازمان دامپزشكي كشور در حالي است كه آمار بيماريهاي مشترك در اين منطقه نشاندهنده تعداد بالاي مبتلايان به بيماريهاي مشترك بين انسان و دام از جمله تب خونريزيدهنده كريمه كنگو، هاري، سالك، تب مالت و حيوانگزيدگي است. براساس اين گزارش، بيماريهاي مشترك بين انسان و دام پس از بحران توليد گوشت و واردات رسمي و غيررسمي دام از همسايههاي شرقي شيوع پيدا كرد و به گفته يكي از فعالان اين حوزه اقدام اخير سازمان دامپزشكي مبني بر واردات دام زنده از پاكستان اشتباه بوده چرا كه اين كشور مهد آلودگي است. به گفته وي واردات دام از پاكستان در درازمدت آثار جبرانناپذيري بر سلامت و بهداشت عمومي جامعه خواهد گذاشت. به عقيده اين فعال اقتصادي حوزه گوشت در حال حاضر سازمان دامپزشكي نيز تمايل چنداني به واردات از اين كشور ندارد و صدور مجوز واردات به واسطه رشد بيضابطه قيمت گوشت است. با توجه به اتفاقات رخ داده در اين حوزه بايد منتظر ماند و ديد دستگاههاي متولي و وزارت بهداشت و درمان چه واكنشي نسبت به اين اقدام متوليان تنظيم بازار خواهند داشت و آيا واردات دام زنده بر اساس اصول و قواعد خود صورت خواهد گرفت يا اينكه اين اقدام در راستاي تنظيم بازار گوشت با ترك تشريفات قانوني انجام میشود. واردات دام زنده از پاكستان اما مخالفان ديگري از جمله واردكنندگان گوشت نيز دارد. واردكنندگاني كه چند ماه پيش و با دلار ۱۱۰۰ توماني اقدام به واردات گوشت كرده و امروز به واسطه نوسانات نرخ ارز و افزايش جهاني قيمت گوشت و مواد پروتئيني سودهاي بيشتري را به انتظار نشستهاند.
تولید داخل قربانی می‌شود
براساس اين گزارش گوشت قرمز در كشور ما از دامهايي نظير گوسفند، بز، گاو و گاوميش تامين ميشود. سال گذشته توليد گوشت قرمز در كشور حدود ۸۳۰ هزار تن بود و پيشبيني ميشود كه امسال اين ميزان به ۸۶۵ هزار تن برسد كه اين ميران به هيچ عنوان پاسخگوي نياز داخل نيست. حمايت از توليد داخل نكتهاي است كه همواره مورد تاكيد دولتمردان بوده است ولي در عمل شاهد فقدان برنامهريزي در راستاي خودكفايي و افزايش چشمگير حجم واردات گوشت از برخي كشورها مثل برزيل بودهايم. در سالهاي اخير دولت براي خروج از بحران، تنظيم بازار و تامين بخشي از نياز مصرفكنندگان ناگزير به واردات از طريق شركتهاي تابعه يا خصوصي نزديك به حاكميت بوده است. شركتهايي كه شايعه همكاري آنها با گروههاي دولتي و كمك مالي به آنها نيز وجود دارد. واردات به بهانه تنظيم بازار در حالي توليد داخل را قرباني كرده و بار ديگر خطر بيماريهاي مشترك بين انسان و دام را در كمين مردم گذاشته كه كارشناسان معتقدند واردات بايد بسيار حساب شده انجام شود و اگر قرار باشد كه دام زنده وارد كنيم، بايد با اجراي تدابير خاص نظير كنترل شديد قرنطينههاي مرزي و افزايش تعداد ايستگاههاي پست قرنطينه، دام وارد و سريعا بهكشتارگاه اعزام شود. عملكرد دولت در اين بخش به گونهاي است كه گويي مسوولان فراموش كردهاند كه واردات بايد بهگونهاي حسابشده باشد كه بازار توليدكنندگان داخلي به مخاطره نيفتد. اما در حال حاضر وارد كردن گوشت منجمد آماده براي تنظيم بازار و تامين كمبود و نيازهاي داخلي راحتترين و آسانترين كار است كه انجام ميشود. وارداتي كه چگونگي آن داستان مثنوي هفتاد من كاغذ بوده و تشكلهاي وارداتي تشكيل شده در اين حوزه مورد انتقاد بسياري از فعالان اقتصادي و سياسي است.