اردشیرمحمدی امروز دوشنبه با حضور در مهر ضمن بازدید از بخشهای مختلف خبری، با رضا مقدسی مدیرعامل خبرگزاری دیدار و به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد.

وی در حاشیه این بازدید درآمد ۱۱ ماهه ابتدای سالجاری سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را بالغ بر ۹۸۵ میلیارد ریال اعلام کرد.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی سهم فروش اموال منقول از این درآمد را ۷۵۵ میلیارد ریال و سهم اموال غیر منقول را ۲۳۰ میلیارد ریال ذکر کرد.

وی افزود: برآورد می شود که تا پایان سال جاری سهم اموال منقول از کل فروش به ۹۵۰ میلیارد ریال و سهم اموال غیر منقول به ۳۵۰ میلیارد ریال برسد.

محمدی مجموع درآمد پیش بینی شده برای این سازمان تا پایان سالجاری را ۱۳۰۰ میلیارد ریال دانست و افزود: در لایحه بودجه سال ۹۱ کشور میزان درآمدزایی این سازمان حدود ۱۴۰۰ میلیارد ریال پیش بینی شده است.