فرهاد دانشجو رئیس جدید دانشگاه آزاد در گفتوگو با فارس، با اعلام اینکه حکمش در روزهای آتی ابلاغ میشود، بخشی از برنامههای اولیه خود برای پیشرفت دانشگاه آزاد را تشریح کرد.

وی به یکی از برنامه‌های اصلی خود در راستای بهبود وضعیت حقوق و مزایای کارمندان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اشاره کرد و گفت: کارمندان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد متناسب با وضعیت افراد مشابه در دانشگاه‌های دولتی و غیرانتفاعی و از طریق بهره‌برداری از منابع جدید مالی، حقوق و مزایا دریافت خواهند کرد.

دانشجو خاطرنشان کرد: بدیهی است بهبود وضعیت مالی کارمندان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد متناسب با میزان بهره‌برداری از منابع جدید و از زمان آغاز بهره‌برداری از این منابع یعنی در انتهای سال دوم و آغاز سال سوم شروع به کار رئیس جدید میسر می‌‌شود و به همکاری، هم‌فکری و صبوری اعضای هیئت علمی و کارمندان این دانشگاه نیازمند است.

رئیس جدید دانشگاه آزاد به یکی دیگر از برنامه‌های اساسی خود در جهت شأن و منزلت دادن به کارمندان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اشاره کرد و گفت: بهبود و ارتقای منزلت و شأن اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارمندان از طریق مشارکت دادن آنها در تصمیم‌سازی‌ها و کمک به تصمیم‌گیری‌ها و سازماندهی کمیته مشورتی دانشجویی، کارمندی و اعضای هیئت علمی و استفاده مستمر و بهینه از نظرات آنها در حل مشکلات دانشگاه در مسیر ارتقای سطح کیفی فعالیت‌های دانشگاه آزاد از دیگر برنامه‌های اساسی رئیس جدید دانشگاه آزاد خواهد بود.

دانشجو اظهار داشت: تمرکززدایی صحیح و اصولی در تصمیم‌‌گیری‌های مدیریتی از طریق تفویض اختیار بیشتر به معاونان دانشگاه و رؤسای مناطق و رؤسای واحدها از دیگر برنامه‌های بنده است.

عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد تأکید کرد: رئیس دانشگاه و ستاد مرکزی باید بیشتر به تدوین راهبردهای عملی و هدایت اصولی دانشگاه، نظارت و کنترل و ارزیابی علمی و دقیقتر بر فعالیتهای واحدها و حمایت بهتر و اصولیتر از زیرمجموعهها بپردازند و اکثر فعالیتها، اجرا و اختیارات لازم برای اجرا به زیر مجموعهها واگذار شود و سپس مسئولیت بیشتری متناسب با امکانات و اختیارات از آنها خواسته شود.