به گزارش مهر، در جلسه فردا پنجشنبه مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران موضوعاتی چون سود و زیان صنعت نفت، انتشار اوراق مشارکت برای طرحهای نفتی کشور و جدیدترین تصمیمات نفتی ایران مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
احمد قلعه بانی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران هم برگزاری مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران در روز پنجشنبه هفته جاری را تائید کرد.