بانک مرکزی گزارش داد: در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت کره پاستوریزه کاهش جزئی داشت. بهای سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل ثابت بود. قیمت تخم مرخ افزایش یافت و شانه ای ۱۹۸۰۰ الی ۲۸۰۰۰ ریال فروش می رفت.

در گروه برنج، بهای برنج وارداتی غیر تایلندی ثابت بود. قیمت برنج داخله درجه یک و بهای برنج داخله درجه دو کاهش یافت. در گروه حبوب بهای عدس اندکی کاهش ولی قیمت لوبیا چیتی افزایش جزئی یافت. بهای سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود.

در هفته منتهی به اول مردادماه جاری، در میادین زیر نظر شهرداری تهران سیب قرمز تخم لبنان و سیب زرد تخم لبنان عرضه نمی گردید و پرتقال درجه یک و زردآلو عرضه کمی داشت ولی بقیه اقلام میوه و سبزی تازه را که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پائینی قرار داشتند به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار می فروختند. پ

میوه فروشی های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند. میوه فروشی های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه قیمت سیب قرمز تخم لبنان، سیب زرد تخم لبنان، سیب گلاب، پرتقال درجه یک، زردآلو، گلابی، گیلاس و هلو نسبت به هفته قبل افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه کاهش داشت. در گروه سبزی های تازه قیمت سبزی های برگی ثابت بود. بهای خیار و گوجه فرنگی افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه کاهش یافت.

در این هفته بهای گوشت و گوسفند و گوشت مرغ افزایش داشت. قیمت گوشت تازه گاو و گوساله ثابت بود. در هفته مورد بررسی، بهای قند، شکر و چای خارجی افزایش ولی قیمت روغن نباتی جامد و روغن نباتی مایع اندکی کاهش یافت.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته منتهی به اول مردادماه جاری، در گروه لبنیات قیمت کره پاستوریزه معادل ۶ /. درصد نسبت به هفته قبل کاهش یافت. بهای سایر اقلام این گروه ثابت بود. قیمت تخم مرغ معادل ۱.۹ درصد افزایش داشت.

برنج و حبوب

در هفته مورد بررسی، در گروه برنج بهای برنج وارداتی غیر تایلندی بدون تغییر بود. قیمت برنج داخله درجه یک معادل ۵ /. درصد و برنج داخله درجه دو. / ۱ درصد کاهش یافت. در گروه حبوب بهای عدس معادل ۸ /. درصد کاهش ولی قیمت لوبیا چیتی ۹ /. درصد افزایش داشت. بهای سایر اقلام این گروه ثابت بود.

میوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد گزارش، در گروه میوه های تازه قیمت سیب قرمز تخم لبنان، معادل ۹ /. درصد، سیب زرد تخم لبنان ۹.۳ درصد، سیب ۳.۸ درصد، پرتقال درجه یک ۱.۱ درصد، زردآلو ۵.۵ درصد، گلابی ۸.۵ درصد، گیلاس ۴.۱ درصد و هلو ۲.۹ درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۱.۵ درصد تا ۹.۹ درصد کاهش یافت.

در گروه سبزی های تازه قیمت سبزی های برگی ثابت بود. بهای خیار معادل ۱۰.۰ درصد و گوجه فرنگی ۱۴.۰ درصد تا ۷.۳ درصد کاهش داشت.

گوشت قرمز و مرغ

در هفته منتهی به اول مردادماه جاری، بهای گوشت گوسفند معادل ۷ /. درصد و گوشت مرغ ۱۰.۲ درصد افزایش یافت و قیمت گوشت تازه گاو و گوساله ثابت بود.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در هفته مورد گزارش نسبت به هفته قبل، بهای قند معادل ۲.۴ درصد، شکر ۹/. درصد و چای خارجی ۴/. درصد افزایش ولی قیمت روغن نباتی جامد ۱/. درصد و بهای روغن نباتی مایع ۷/. درصد کاهش یافت.