به گزارش افکارنیوز،

 آمار اداره کل بازرسی کار وزارت کار نشان می‌دهد، در سال گذشته مجموع حوادث ناشی از کار نسبت به سال ۱۳۹۶ حدود ۶ درصد کاهش داشت و حوادث شغلی از ۱۰ هزار و ۵۰۰ مورد در سال ۹۶ به ۹ هزار و ۸۸۶ مورد در سال گذشته رسید.

بررسی عوامل بروز حادثه نشان می‌دهد که ۱۲ عامل مهم در بروز حوادث ناشی از شغل دخیل هستند که «سقوط کردن و لغزیدن نیروی کار» از ارتفاع در حین کار بخش عمده‌ای از حوادث شغلی را به خود اختصاص می‌دهد؛ عاملی که هم در سال ۹۶ و هم در سال ۹۷ در صدر حوادث شغلی قرار داشتند.

عامل «سقوط و لغزیدن» در سال گذشته ۳ هزار و ۵۵۶ مورد از کل ۹۸۸۶ حادثه شغلی را به خود اختصاص داد؛ به عبارتی ۳۶ درصد از کل حوادث شغلی در سال ۹۷ ناشی از سقوط و لغزیدن از ارتفاع و ۶۴ درصد دیگر ناشی از ۱۱ عامل دیگر است.

نگاهی به آمار حوادث شغلی سال ۹۶ نیز نشان می‌دهد از ۱۰ هزار و ۵۱۳ حادثه شغلی در این سال، ۳۷۸۳ مورد ناشی از سقوط و لغزیدن بود که سهمی ۳۶ درصدی از عوامل حوادث در حین کار داشته است.

همچنین طی دو سال اخیر، «برخورد نیروی کار با اشیا و تجهیزات» و «گیر کردن داخل یا بین اشیا و ماشین» دو عامل پرخطر در حین کار بوده اند.

سقوط اشیا، ریزش و ماندن زیر آوار، جریان برق، تماس با اجسام و سطوح داغ، آتش سوزی، انفجار، خفگی، تماس با مواد شیمیایی خطرناک و مسمومیت حاصل از مواد شیمیایی از دیگر حوادث شغلی هستند.

در سال گذشته ۶۷۸ نیروی کار در کل کشور بدلیل حوادث شغلی جان خود را از دست دادند که این میزان در سال ۹۶ تعداد ۸۴۳ نفر بود. تعداد حوادث شغلی منجر به فوت در سال گذشته ۱۹.۵ درصد نسبت به سال ۹۶ کاهش داشته است.