اخبار اقتصادی- خبر این بود که چند روز پیش رسانه ای شد توافق اتاق اصناف با سازمان امور مالیاتی که بی شک طی کوششهای فراوان دلسوزان اصناف در اتاق اصناف بوده است:

به گزارش افکارنیوز؛ عدم افزایش نرخ مالیات بیش از 90 درصد از مودیان صنفی که فروش کالا و یا خدمات این مودیان حداکثر 30 برابر معافیت ماده 86 قانون مالیات مستقیم باشد

مودیان صنفی مالیات 96 انها بین 2.5 تا 5 میلیون میلیون تومان است حد اکثر 5 درصد افزایش ملیات 97 نسبت به سال قبل

مودیان صنفی مالیات 96 انها بین 5 تا 10 میلیون میلیون تومان است حد اکثر 9 درصد افزایش مالیات 97 نسبت به سال قبل

اما نکته قابل توجه اینجاست طرح تنفس مالیاتی که همانطور که از اسمش پیداست بایستی بر کاهش و یا عدم دریافت مالیات مبتنی باشد اما در ایران به معنی عدم افزایش و یا افزایش جزیی رواج یافته است و شاید مثل همیشه دیواری کوتاه تر از اصناف و کسبه با هویت دیده نشده و به ناچار طبق سنوات برآن تاختند

اما بهتر است قبول کنیم که اقتصاد یک علم است و این علم برای دوران رکود و برون رفت از ان حتما راهکارهایی را دیده است که به اختصار نام میبرم :

کاهش مالیات و یا عدم دریافت مالیات در یک دوره به حفظ و بقا و رشد اتی کسب و کارها کمک خوبی خواهد کرد

دولتها حتما نیز مشکلاتی دارند و به منابع مالیاتی نیازمند که راه حل ان گسترده کردن دامنه مالیاتی است که میتوان به رشد اقتصادی کمک کرد و عوایدی دولت را نیز افزایش داد نه فشار بی حد به یک واحد شناسنامه دار

راه حل دیگر از طریق تکنولوژی و دولت الکترونیک میتوان جلوی فرار مالیلتی را گرفت یعنی اینکه از تمام حلقه های اقتصاد باید مالیات گرفت یعنی از انان که تا به حال مالیات نمیدهند

شناسایی ظرفیتهای جدید مالیاتی مهمترین موضوعی است که باید دولت مورد توجه قرار دهد بخش های درامد زا معاف از مالیات در عوض فشار مضاعف به واحدهای هویت دار

در پایان بر خود لازم میبینم که یاداور شوم اصناف و کسبه با هویت همیشه در پرداخت مالیات پیش قدم بوده لذا بر دولت فرض و واجب است حمایت همه جانبه خود را از این سرمایه بزرگ ملی دریغ نورزد که سهم اشتغال این کسب و کارها به نسبت خود عدد قابل قبولی است و فشار بیحد به انها باعث بیکاری تعداد زیادی از خانواده اصناف خواهد شد

سعید اشتیاقی

عضو اتحادیه صوت و تصویر