به گزارش ايسنا، اكونوميست در گزارش ماه ژانويه ۲۰۱۲ خود پيشبيني كرد كه هزينههاي دولت از ۲۱ درصد در سال گذشته به ۲۰.۴ درصد توليد ناخالص داخلي در سال جاري کاهش مييابد، حال آنكه درآمدهاي دولت در اين سال معادل ۲۷.۲ درصد توليد ناخالص داخلي خواهد بود. درآمدهاي دولت در سال گذشته معادل ۲۶.۱ درصد توليد ناخالص داخلي برآورد شده است.

به اعتقاد اکونومیست، هزینه‌های دولت طی سال‌های آتی روند نزولی در پیش خواهد گرفت به طوری که برای سال ۹۱ هزینه ۱۹.۸ درصدی و برای سال ۹۲ هزینه ۱۹ درصدی از تولید ناخالص داخلی برای دولت پیش‌بینی شده است که با تداوم روند نزولی این شاخص در سال‌های ۹۳ و ۹۴ به ترتیب به ۱۸.۱ و ۱۶.۷ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود.

در همین حال پیش‌بینی شده است که درآمدهای دولت در سال آتی با کاهش مواجه بوده و به ۲۱.۷ درصد تولید ناخالص داخلی برسد و از سال پس از آن روند نزولی داشته باشد.

برای درآمدهای دولت در سال ۱۳۹۲ رقم ۱۸.۹ درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی و عنوان شده است که این شاخص در سال ۱۳۹۳ معادل ۱۸.۱ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود.

به اعتقاد اکونومیست، سال ۱۳۹۴ سالی است که درآمدهای دولت به ۱۷.۲ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد یافت.

اکونوميست براي سال ۱۳۹۵ هزينهها و درآمدهاي دولت ايران را به ترتيب ۱۵.۵ و ۱۶.۷ درصد توليد ناخالص داخلي پيشبيني کرده است.