مهدی محمدرضائی گفت: گروه خودروسازی سایپا با برنامه ریزی های صورت گرفته قصد دارد با استفاده از ظرفیت های قانونی و هماهنگی با سازمان بورس و اوراق بهادار کشور و دیگر سازمان ها و نهادهای ذیربط برنامه ای را برای خروج سایپا و شرکت های زیرمجموعه از شمولیت ماده 141 قانون تجارت به اجرا درآورد.

 

به گفته محمدرضائی، سایپا این برنامه را در اسرع وقت اجرائی خواهد کرد تا براساس آن سایر برنامه های راهبردی خود را جامعه عمل بپوشاند.