به گزارش افکارنیوز،

 تصویر صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۶ مردادماه به شرح زیر است:

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۶ مرداد

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۶ مرداد

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۶ مرداد

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۶ مرداد

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۶ مرداد

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۶ مرداد

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۶ مرداد

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۶ مرداد

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۶ مرداد