به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مجموع درآمدهای دولت شامل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها در سال ۸۹ به بیش از ۳۸ هزار و ۴۲۸ میلیارد تومان رسید که در مقایسه با هزینه های جاری ۶۵ هزار و ۹۳۴ میلیارد تومانی دولت در این سال بیش از ۲۷ هزار و ۵۰۵ میلیارد تومان کسری دارد که نشان از منفی بودن تراز عملیاتی بودجه است.

گزارش بانک مرکزی حاکی است، مجموع واگذاری دارایی های سرمایه ای دولت(درآمد نفت) نیز در سال ۸۹ بیش از ۴۳ هزار و ۵۷۸ میلیارد تومان بوده است. در این سال بودجه تملک درایی های سرمایه ای(عمرانی) به بیش از ۲۳ هزار و ۷۸۴ میلیارد تومان رسید که با این حساب تراز حساب سرمایه ای دولت در بودجه ۸۹ با مازاد ۱۹ هزار و ۷۹۳ میلیارد تومان مواجه شده است.

مجموع تراز عملیاتی و سرمایه ای بودجه ۸۹ منفی است و از کسری بودجه ۷۷۱۱ میلیارد تومانی خبر می دهد.