به گزارش افکارنیوز،

روزنامه های اقتصادی چهارشنبه 23 مرداد 98 به شرح زیر است:

 

عناوین اخبار روزنامه آفتاب اقتصادی در روز چهارشنبه ۲۳ مرداد :

 

 
عناوین اخبار روزنامه ابرار اقتصادی در روز چهارشنبه ۲۳ مرداد :
 
عناوین اخبار روزنامه اخبار صنعت در روز چهارشنبه ۲۳ مرداد :

 

 
 
عناوین اخبار روزنامه اسکناس در روز چهارشنبه ۲۳ مرداد :
 
عناوین اخبار روزنامه تجارت در روز چهارشنبه ۲۳ مرداد :

 

 
عناوین اخبار روزنامه ثروت در روز چهارشنبه ۲۳ مرداد :
 
 
عناوین اخبار روزنامه دنیای اقتصاد در روز چهارشنبه ۲۳ مرداد :

 

 
عناوین اخبار روزنامه شروع در روز چهارشنبه ۲۳ مرداد :
 
 
 
عناوین اخبار روزنامه فرصت امروز در روز چهارشنبه ۲۳ مرداد :

 

عناوین اخبار روزنامه کسب و کار در روز چهارشنبه ۲۳ مرداد :
 
عناوین اخبار روزنامه گسترش صمت در روز چهارشنبه ۲۳ مرداد :

 

 
عناوین اخبار روزنامه هدف و اقتصاد در روز چهارشنبه ۲۳ مرداد :