به گزارش افکارنیوز، سیدحمزه درواری در گفتگو با مهر از اتمام نشست سوم شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران خبر داد و گفت: ادامه نشست مزدی در روز سه شنبه هفته جاری ادامه خواهد یافت.

عضو هیئت رئیسه کانون عالی کارفرمایان ایران، اظهار داشت: نمایندگان کارگری به دنبال افزایش حداقل دستمزد ۴۰ درصدی برای سال آینده هستند.

این مقام مسئول در شورای عالی کار، تاکید کرد: کارفرمایان در جمع بندی های خود به نتیجه روشنی نرسیدند و پیشنهاد توقف افزایش مزد را در سال آینده پیشنهاد کردند.

وی همچنین از عدم حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست عصر امروز دوشنبه شورای عالی کار خبر داد. نشست تعیین مزد۹۱بدون نتیجه پایان یافت / کارگران: ۴۰درصد؛ کارفرمایان: صفر!
عضو هیئت رئیسه کانون عالی کارفرمایان ایران از اتمام نشست سوم شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده، بدون نتیجه خبر داد.

سیدحمزه درواری در گفتگو با مهر از اتمام نشست سوم شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران خبر داد و گفت: ادامه نشست مزدی در روز سه شنبه هفته جاری ادامه خواهد یافت.

عضو هیئت رئیسه کانون عالی کارفرمایان ایران، اظهار داشت: نمایندگان کارگری به دنبال افزایش حداقل دستمزد ۴۰ درصدی برای سال آینده هستند.

این مقام مسئول در شورای عالی کار، تاکید کرد: کارفرمایان در جمع بندی های خود به نتیجه روشنی نرسیدند و پیشنهاد توقف افزایش مزد را در سال آینده پیشنهاد کردند.

وی همچنین از عدم حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست عصر امروز دوشنبه شورای عالی کار خبر داد. نشست تعیین مزد۹۱بدون نتیجه پایان یافت / کارگران: ۴۰درصد؛ کارفرمایان: صفر!
عضو هیئت رئیسه کانون عالی کارفرمایان ایران از اتمام نشست سوم شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده، بدون نتیجه خبر داد.

سیدحمزه درواری در گفتگو با مهر از اتمام نشست سوم شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران خبر داد و گفت: ادامه نشست مزدی در روز سه شنبه هفته جاری ادامه خواهد یافت.

عضو هیئت رئیسه کانون عالی کارفرمایان ایران، اظهار داشت: نمایندگان کارگری به دنبال افزایش حداقل دستمزد ۴۰ درصدی برای سال آینده هستند.

این مقام مسئول در شورای عالی کار، تاکید کرد: کارفرمایان در جمع بندی های خود به نتیجه روشنی نرسیدند و پیشنهاد توقف افزایش مزد را در سال آینده پیشنهاد کردند.

وی همچنین از عدم حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست عصر امروز دوشنبه شورای عالی کار خبر داد.