تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۳ مهرماه به شرح زیر است:

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۳ مهرماه

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۳ مهرماه

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۳ مهرماه

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۳ مهرماه

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۳ مهرماه

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۳ مهرماه

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۳ مهرماه

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۳ مهرماه