تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۴ آذرماه به شرح زیر است:

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۴ آذر ماه

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۴ آذر ماه

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۴ آذر ماه

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۴ آذر ماه

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۴ آذر ماه

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۴ آذر ماه

عناوین اخبار روزنامه دنیای اقتصاد در روز دوشنبه ۴ آذر :