به گزارش افکارنیوز،

 تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۶ آذرماه به شرح زیر است:

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۶ آذر ماه

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۶ آذر ماه

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۶ آذر ماه

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۶ آذر ماه

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۶ آذر ماه

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۶ آذر ماه

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۶ آذر ماه