به گزارش روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهدی فتح اله با بیان اینکه سند چشمانداز ۲۰ ساله در جایگاه مهمترین سند بالادستی کشور قرارگرفته و اهداف راهبردی حوزههای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و برنامهریزی را ارایه کرده است افزود: مطابق اهداف این سند در سال ۱۴۰۴ ایران میبایست کشوری توسعهیافته، فعال و تاثیرگذار در عرصههای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... در سطح منطقه و حتی جهان باشد.


وی فعال بودن ایران در عرصه‌های اقتصادی در سطح منطقه و جهان به معنای افزایش روابط اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای جهان و خصوصا کشورهای همسایه دانست و افزود: در ابتدای دهه ۸۰ سهم کشورهای پیرامونی از صادرات غیرنفتی ایران نسبت به سال‌های پایانی این دهه کمتر بوده است و بررسی شرکای عمده صادراتی ایران در سال ۱۳۸۱ نشان می‌دهد که از بین کشورهای پیرامونی کشورهای امارات متحده عربی، آذربایجان، عراق، افغانستان و پاکستان از جمله شرکای عمده صادراتی ایران بوده‌اند و تنها امارات متحده عربی در این بین سهم ۱۶ درصدی صادرات غیرنفتی ایران را به خود اختصاص داده بود.

وی ادامه داد: در سال پایانی این دهه(۱۳۸۹) سهم کشورهای پیرامونی در صادرات غیرنفتی ایران افزایش یافت و عراق به عنوان دومین شریک صادراتی ایران بیش از ۱۶.۹ درصد صادرات غیرنفتی ایران را به خود اختصاص داده است. همچنین کشور امارات متحده به عنوان سومین شریک عمده صادراتی ایران سهمی معادل ۱۲.۶ درصد از صادرات غیر نفتی ایران داشته است.
فتح اله افزود: بررسی صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۳۸۸ نشان می‌دهد که کشورهای پیرامونی نقش مهمی در صادرات غیر‌نفتی ایران پیدا کرده اند. این سهم در این سال برابر ۵۴.۳۷درصد کل صادرات غیرنفتی ایران بوده است.

وی با بیان اینکه در بین بازارهای پیرامونی، کشورهای عربی با سهمی معادل ۳۷.۴۵ درصد صادرات غیرنفتی ایران در رتبه اول قرار دارند افزود: از این نظر سایر بازارهای پیرامونی(افغانستان، ترکیه و پاکستان) نیز سهم قابل توجهی از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده اند. سهم این کشورها معادل ۹.۵ درصد از کل صادرات غیرنفتی ایران است. کشورهای مشترک المنافع نیز با سهمی معادل ۷.۴۲از صادرات غیرنفتی ایران در جایگاه سوم قرار دارند.
وی در پایان با بیان اینکه متنوع سازی کالاهای صادراتی و سهم بیشتر کالاهای صنعتی و فرآوری شده در این بازارها و سایر بازارهای جهانی به رشد و توسعه بیشتر صادرات غیر نفتی ایران منجر خواهد شد افزود: این مهم باید هدف برنامههای توسعه اقتصادی وتجاری ایران قرار گیرد.