به گزارش افکارنیوز،
 تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۷ بهمن ماه به شرح زیر است:

دریافت مالیات از سود سپرده بانکی و سهام منتفی شد/قاچاق سوخت ۹ میلیارد لیتر کاهش یافت/اختصاص یارانه معیشتی به همه یارانه بگیران

دریافت مالیات از سود سپرده بانکی و سهام منتفی شد/قاچاق سوخت ۹ میلیارد لیتر کاهش یافت/اختصاص یارانه معیشتی به همه یارانه بگیران

دریافت مالیات از سود سپرده بانکی و سهام منتفی شد/قاچاق سوخت ۹ میلیارد لیتر کاهش یافت/اختصاص یارانه معیشتی به همه یارانه بگیران

دریافت مالیات از سود سپرده بانکی و سهام منتفی شد/قاچاق سوخت ۹ میلیارد لیتر کاهش یافت/اختصاص یارانه معیشتی به همه یارانه بگیران

دریافت مالیات از سود سپرده بانکی و سهام منتفی شد/قاچاق سوخت ۹ میلیارد لیتر کاهش یافت/اختصاص یارانه معیشتی به همه یارانه بگیران

دریافت مالیات از سود سپرده بانکی و سهام منتفی شد/قاچاق سوخت ۹ میلیارد لیتر کاهش یافت/اختصاص یارانه معیشتی به همه یارانه بگیران

دریافت مالیات از سود سپرده بانکی و سهام منتفی شد/قاچاق سوخت ۹ میلیارد لیتر کاهش یافت/اختصاص یارانه معیشتی به همه یارانه بگیران

دریافت مالیات از سود سپرده بانکی و سهام منتفی شد/قاچاق سوخت ۹ میلیارد لیتر کاهش یافت/اختصاص یارانه معیشتی به همه یارانه بگیران

دریافت مالیات از سود سپرده بانکی و سهام منتفی شد/قاچاق سوخت ۹ میلیارد لیتر کاهش یافت/اختصاص یارانه معیشتی به همه یارانه بگیران

دریافت مالیات از سود سپرده بانکی و سهام منتفی شد/قاچاق سوخت ۹ میلیارد لیتر کاهش یافت/اختصاص یارانه معیشتی به همه یارانه بگیران

دریافت مالیات از سود سپرده بانکی و سهام منتفی شد/قاچاق سوخت ۹ میلیارد لیتر کاهش یافت/اختصاص یارانه معیشتی به همه یارانه بگیران

دریافت مالیات از سود سپرده بانکی و سهام منتفی شد/قاچاق سوخت ۹ میلیارد لیتر کاهش یافت/اختصاص یارانه معیشتی به همه یارانه بگیران