به گزارش افکارنیوز،
 تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۱۴ بهمن ماه به شرح زیر است:

رابطه معکوس افزایش حقوق با تورم/ شیوه پیش فروش خودرو تغییر می کند/موبایل ایرانی بیخ گوش مصرف کنندگان

رابطه معکوس افزایش حقوق با تورم/ شیوه پیش فروش خودرو تغییر می کند/موبایل ایرانی بیخ گوش مصرف کنندگان

رابطه معکوس افزایش حقوق با تورم/ شیوه پیش فروش خودرو تغییر می کند/موبایل ایرانی بیخ گوش مصرف کنندگان

رابطه معکوس افزایش حقوق با تورم/ شیوه پیش فروش خودرو تغییر می کند/موبایل ایرانی بیخ گوش مصرف کنندگان

رابطه معکوس افزایش حقوق با تورم/ شیوه پیش فروش خودرو تغییر می کند/موبایل ایرانی بیخ گوش مصرف کنندگان

رابطه معکوس افزایش حقوق با تورم/ شیوه پیش فروش خودرو تغییر می کند/موبایل ایرانی بیخ گوش مصرف کنندگان

رابطه معکوس افزایش حقوق با تورم/ شیوه پیش فروش خودرو تغییر می کند/موبایل ایرانی بیخ گوش مصرف کنندگان

رابطه معکوس افزایش حقوق با تورم/ شیوه پیش فروش خودرو تغییر می کند/موبایل ایرانی بیخ گوش مصرف کنندگان

رابطه معکوس افزایش حقوق با تورم/ شیوه پیش فروش خودرو تغییر می کند/موبایل ایرانی بیخ گوش مصرف کنندگان

رابطه معکوس افزایش حقوق با تورم/ شیوه پیش فروش خودرو تغییر می کند/موبایل ایرانی بیخ گوش مصرف کنندگان

رابطه معکوس افزایش حقوق با تورم/ شیوه پیش فروش خودرو تغییر می کند/موبایل ایرانی بیخ گوش مصرف کنندگان

رابطه معکوس افزایش حقوق با تورم/ شیوه پیش فروش خودرو تغییر می کند/موبایل ایرانی بیخ گوش مصرف کنندگان