به گزارش افکارنیوز،

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۱۵ بهمن ماه به شرح زیر است:

سرریز مالیات از جیب کارگران به کیسه نجومی بگیران/چرا قیمت مسکن بالا می رود؟/ سراب خطرناک آبنبات سوئیسی

سرریز مالیات از جیب کارگران به کیسه نجومی بگیران/چرا قیمت مسکن بالا می رود؟/ سراب خطرناک آبنبات سوئیسی

سرریز مالیات از جیب کارگران به کیسه نجومی بگیران/چرا قیمت مسکن بالا می رود؟/ سراب خطرناک آبنبات سوئیسی

سرریز مالیات از جیب کارگران به کیسه نجومی بگیران/چرا قیمت مسکن بالا می رود؟/ سراب خطرناک آبنبات سوئیسی

سرریز مالیات از جیب کارگران به کیسه نجومی بگیران/چرا قیمت مسکن بالا می رود؟/ سراب خطرناک آبنبات سوئیسی

سرریز مالیات از جیب کارگران به کیسه نجومی بگیران/چرا قیمت مسکن بالا می رود؟/ سراب خطرناک آبنبات سوئیسی

سرریز مالیات از جیب کارگران به کیسه نجومی بگیران/چرا قیمت مسکن بالا می رود؟/ سراب خطرناک آبنبات سوئیسی

سرریز مالیات از جیب کارگران به کیسه نجومی بگیران/چرا قیمت مسکن بالا می رود؟/ سراب خطرناک آبنبات سوئیسی

سرریز مالیات از جیب کارگران به کیسه نجومی بگیران/چرا قیمت مسکن بالا می رود؟/ سراب خطرناک آبنبات سوئیسی

سرریز مالیات از جیب کارگران به کیسه نجومی بگیران/چرا قیمت مسکن بالا می رود؟/ سراب خطرناک آبنبات سوئیسی

سرریز مالیات از جیب کارگران به کیسه نجومی بگیران/چرا قیمت مسکن بالا می رود؟/ سراب خطرناک آبنبات سوئیسی

سرریز مالیات از جیب کارگران به کیسه نجومی بگیران/چرا قیمت مسکن بالا می رود؟/ سراب خطرناک آبنبات سوئیسی

سرریز مالیات از جیب کارگران به کیسه نجومی بگیران/چرا قیمت مسکن بالا می رود؟/ سراب خطرناک آبنبات سوئیسی