به گزارش افکارنیوز،

تصاویر منتشر شده از "فیدا اللیداوی"معلم فلسطینی که با استفاده از بازی و سرگرمی در حال آموزش کودکان نوارغزه درباره خطرات ویروس کرونا است.

 

soxLzzXXhi3l iplptZBbPujM INyJiFbLS43s sF3xtQHzpMI5 MLr2l7L8cegr YZQw8CwEt5Mk 1 YRkszvyn3Rey