واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست در گزارش ماه نوامبر ۲۰۱۰ خود بدهيهاي خارجي ايران در سال گذشته را ۱۲ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار(۳.۴ درصد توليد ناخالص داخلي) برآورد و پيشبيني كرد كه اين ميزان با ۲۰۰ ميليون دلار افزايش در سال جاري به ۱۲ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار برسد كه ۳.۱ درصد توليد ناخالص داخلي خواهد بود.

به گزارش ایسنا، اکونومیست انتظار دارد طی سال‌های آینده بدهی‌های خارجی ایران نوساناتی داشته باشد به‌طوری که طی سال ۱۳۹۰ بدهی ۱۳ میلیارد دلاری و طی سال ۱۳۹۱ بدهی ۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری برای کشور به ثبت خواهد رسید که به ترتیب ۲.۷ و ۲.۳ درصد تولید ناخالص داخلی خواهند بود.

در سال ۱۳۹۲ نیز بدهی‌های خارجی ایران معادل ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار خواهد بود که معادل دو درصد تولید ناخالص داخلی است.

سال ۱۳۹۳ سالی است که مجموع بدهی‌های خارجی ایران با اندکی کاهش در سطح ۱۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ثابت خواهد شد، حال آنکه در این سال این بدهی ۱.۷ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود.

در سال ۱۳۹۴ بدهي ۱۲ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلاري گريبانگير ايران خواهد بود که ۱.۶ درصد توليد ناخالص داخلي است.