به گزارش افکارنیوز،

طبق قانون بودجه امسال باید دستگاه‌ها اطلاعات کارکنان از جمله کارکنان  رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین، کارگری و کارکنان حوزه سلامت را تا ۲۰ اردیبهشت ماه در سامانه کارمند ایران و سامانه حقوق و مزایا ثبت و یا به روز رسانی کنند.  

اخبار اقتصادیبر این اساس از ابتدای خردادماه هر گونه پرداخت مستقیم و مستمر به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی از محل اعتبارات هزینه‌ای و منابع عمومی و اختصاصی فقط بعد از ثبت اطلاعات در سامانه کارمند ایران انجام می‌شود که از محل اعتبارات تخصیص یافته یا درآمد اختصاصی دستگاه توسط خزانه داری کل کشور برای ذینفع واریز خواهد شد.

اکنون ۱۰ روز از زمان تعیین شده نیز  گذشته اما مشخص نیست که کدام دستگاه‌ها برای ثبت اطلاعات کارکنان و یا تکمیل آن ورود کرده و کدام یک از این الزام قانونی همچنان پیروی نکرده است. این در حالی است که از ماه آینده باید پرداخت به کارکنان فقط بعد از ثبت اطلاعات در سامانه کارمند ایران باشد، بنابراین اگر در این فاصله این اقدام انجام نشده و یا کامل نشود نباید پرداختی صورت بگیرد. 

این در حالی است که در سال‌های گذشته معمولا برخی دستگاه‌ها از الزام قانون برای ثبت اطلاعات کارکنان و یا آمار حقوق و مزایای آنها خودداری و یا این که به سختی این کار را انجام دادند؛ به طوری که با گذشت سه سال از الزام قانون برنامه ششم توسعه برای ثبت اطلاعات حقوق کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا برخی دستگاه ها از این الزام تبعیت نکردند و در حالی با تکلیف دولت در سال گذشته فرصتی برای ورود تمامی دستگاه‌ها تعیین شده که بعد از آن نیز هیچ گاه گزارش اجرای مصوبه منتشر نشد.

تاکنون هرگونه پیگیری از سازمان اداری و استخدامی برای دریافت گزارشی در رابطه با آخرین وضعیت سامانه کارمند ایران و یا سامانه ثبت حقوق و مزایا ی کارکنان بی نتیجه مانده و پاسخی از این آن دریافت نشده است.