حبوبات ۴۰ هزار تومانی هم به بازار آمد. نرخ لوبیا، لپه و عدس به شکل بی سابقه ای افزایش یافته به طوری که قیمت هر کیلوگرم از این حبوبات ۴۰ هزار تومان را نیز رد کرده است.

قیمت حبوبات