به گزارش افکارنیوز، حميد صافدل در گفتوگو با ايسنا، در مورد واردات خودرو با اشاره به تغيير نكردن تعرفه و شرايط ثبت سفارش خودرو، در مورد شرايط ورود خودرو بدون پرداخت حقوق ورودي عنوان كرد: خودروهاي ايراني كه توسط ايرانيهاي مقيم خارج از كشور يا ديپلماتهاي ايراني به خارج از كشور انتقال داده يا صادر شده باشند، به شرطي كه حداقل دو سال از دوره صادرات آنها گذشته و اين دوره به بيش از پنج سال نرسيده باشد، امكان برگشت بدون دريافت حقوق ورودي وجود دارد.

طبق اعلام وي، هماكنون داشتن نمايندگي خدمات پس از فروش، گواهي استاندارد، گواهي بهينهسازي مصرف سوخت و محيط زيست جزو شروط واردات خودرو است.