به گزارش افکارنیوز، يک منبع مطلع در گفت وگو با خراسان خبر داد: پيامک انصراف از دريافت يارانه براي آن تعداد از نمايندگان مجلس که تا کنون يارانه دريافت مي کردند ارسال شده است.