به گزارش افکارنیوز،

تصویر نیم صفحه روزنامه‌های اقتصادی امروز را در زیر مشاهده می کنید.

 

عناوین اخبار روزنامه آسیا در روز یکشنبه‌ ۱۵ تیر

عناوین اخبار روزنامه آفتاب اقتصادی در روز یکشنبه‌ ۱۵ تیر

عناوین اخبار روزنامه اخبار صنعت در روز یکشنبه‌ ۱۵ تیر

عناوین اخبار روزنامه اسکناس در روز یکشنبه‌ ۱۵ تیر

عناوین اخبار روزنامه اقتصاد پویا در روز یکشنبه‌ ۱۵ تیر

عناوین اخبار روزنامه امروز در روز یکشنبه‌ ۱۵ تیر

عناوین اخبار روزنامه فرصت امروز در روز یکشنبه‌ ۱۵ تیر

عناوین اخبار روزنامه صمت در روز یکشنبه‌ ۱۵ تیر

 

عناوین اخبار روزنامه شروع در روز یکشنبه‌ ۱۵ تیر

عناوین اخبار روزنامه روزگار معدن در روز یکشنبه‌ ۱۵ تیر

عناوین اخبار روزنامه جهان صنعت در روز یکشنبه‌ ۱۵ تیر