سرویس اقتصادی افکار نیوز - پس از اعلام اطلاعیه بانک مرکزی و احتمال افشای اطلاعات کارتهای عابر ۱۰ بانک کشور، رمز برخی از کارت های عابر بانک بدون اطلاع به مشتری تغییر کرد و باعث ایجاد مشکلاتی برای مشتریان شد و مشتریان در هر بار استفاده از کارت های خود، با پیام خطای امنیتی مواجه می شدند.

به گزارش سرویس اقتصادیافکارنیوز، این تغییر رمز که بدون کوچکترین اطلاع رسانی به مشتریان توسط یکی از بانکها صورت گرفت، موجب شد تا بسیاری از مشتریان در موقعیت های مختلف دچار سردرگمی و استرس ناشی از هک شدن حسابشان شدند.

به گزارش افکارنیوز، برخی از مردم به دلیل بعد مسافت امکان دسترسی به شعب مورد نظر خود را نداشتند و از طرفی احتیاج مبرم به کارت های اعتباری خود داشتند که با تغییر رمز کارت ها والبته بدون اطلاع مشتریان باعثایجاد مشکلاتی برای آن ها شد.