مالیات بر  خانه های خالی می تواند ابزاری برای عرضه این خانه ها به بازار باشد.