به گزارش افکارنیوز،

در مقایسه دو طرح برای اجرای پروژه ، به آن طرحی که در دست اجرا است، طرح مدافع گویند و طرحی که به عنوان طرح جایگزین به منظور افزایش بازدهی مورد  بررسی قرار می گیرد طرح رقیب گفته می شود.

اخبار اقتصادی- به طور معمول زمانی که طرح مدافع مورد بازبینی قرار می گیرد که از عمر این طرح  کمتر از یک سال باقی مانده است و به منظور جایگزین کردن آن از طرح رقیب  استفاده می شود.

طرح رقیب با هدف بلند مدت در دستور کار قرار خواهد گرفت و در سال پایانی طرح مدافعی به صورت رزرو بررسی و اجرا خواهد شد.